Ure Faþer

From The Anglish Wiki
Jump to navigation Jump to search

Forward[edit]

The following is an Anglish and Standard English translation of the revered Christian prayer, "Our Father" or "The Lord's Prayer." There is also the Old English text, the tsame text on Modern Notation, Anglish with Roots Spelling, and a transliteration of the Old English into Futhorc runes.

The Writ[edit]

Old English in the Futhorc[edit]

ᚠᚫᛞᛖᚱ᛫ᚢᚱᛖ᛫ᚦᚢ᛫ᚦᛖ᛫ᛠᚱᛏ᛫ᚩᚾ᛫ᚻᛖᚩᚠᚩᚾᚢᛗ᛬
ᛋᛁ᛫ᚦᛁᚾ᛫ᚾᚪᛗᚪ᛫ᚷᛖᚻᚪᛚᚷᚩᛞ
᛫ᛏᚩ᛫ᛒᛖᚳᚢᛗᛖ᛫ᚦᛁᚾ᛫ᚱᛁᚳᛖ᛫
ᚷᛖᚹᚢᚱᚦᛖ᛫ᚦᛁᚾ᛫ᚹᛁᛚᛚᚪ᛫
ᚩᚾ᛫ᛖᚩᚱᚦᚪᚾ᛫ᛋᚹᚪ᛫ᛋᚹᚪ᛫ᚩᚾ᛫ᚻᛖᚩᚠᚩᚾᚢᛗ᛬
ᚢᚱᚾᛖ᛫ᚷᛖᛞᚫᚷᚻᚹᚪᛗᛚᛁᚳᚪᚾ᛫ᚻᛚᚪᚠ᛫ᛋᛖᛚᛖ᛫ᚢᛋ᛫ᛏᚩᛞᚫᚷ᛫
ᚪᚾᛞ᛫ᚠᚩᚱᚷᛁᚠ᛫ᚢᛋ᛫ᚢᚱᛖ᛫ᚷᚣᛚᛏᚪᛋ᛫
ᛋᚹᚪ᛫ᛋᚹᚪ᛫ᚹᛖ᛫ᚠᚩᚱᚷᛁᚠᚪᚦ᛫ᚢᚱᚢᛗ᛫ᚷᚣᛚᛏᛖᚾᛞᚢᛗ᛫
ᚪᚾᛞ᛫ᚾᛖ᛫ᚷᛖᛚᚫᛞ᛫ᚦᚢ᛫ᛁᛋ᛫ᚩᚾ᛫ᚳᚩᛋᛏᚾᚢᚾᚷᛖ᛫
ᚪᚳ᛫ᚪᛚᛁᛖᛋ᛫ᚢᛋ᛫ᚩᚠ᛫ᚣᚠᛖᛚᛖ᛬ᛋᚩᚦᛚᛁᚳᛖ᛬

Old English in the Latin Alphabet[edit]

Fæder ure, þu þe eart on heofonum;
Si þin nama ᵹehalᵹod,
to becume þin rice,
ᵹeƿurþe þin ƿilla,
on eorðan ſƿa ſƿa on heofonum.
Urne ᵹedæᵹhƿamlican hlaf sele us todæᵹ,
and forᵹif uſ ure ᵹyltaſ,
ſƿa ſƿa ƿe forᵹifaþ urum ᵹyltendum,
and ne ᵹelæd þu uſ on coſtnunᵹe,
ac alieſ uſ of yfele, ſoþlice.

Old English in the Latin Alphabet with Modern Notation[edit]

Fæder ūre, þū þe eart on heofonum;
Sī þīn nama ġehālgod,
tō becume þīn rīċe,
ġewurþe þīn willa,
on eorþan swā swā on heofonum.
Ūrne ġedæġhwāmlīċan hlāf sele ūs tōdæġ,
and forġif ūs ūre gyltas,
swā swā wē forġifaþ ūrum gyltendum,
and ne ġelǣd þū ūs on costnunge,
ac ālīes ūs of yfele, sōþlīċe.

Anglish in Roots Spelling[edit]

Ure Faþer, þue þat art in þe heafens;
Þy name beeþ hallowed,
To become þy riche,
If worþed þy will,
On earþ as in þe heafens.
Sell to us today ure daily loaf,
And foryife us for ure gilts,
As we foryife ure giltends,
And lead us not into costning,
Ack aleese us of efil. Sooþly.

Anglish[edit]

Our Father, thou that art in the heavens;
Thy name beeth hallowed,
To become thy riche,
If worthed thy will,
On earth as in the heavens.
Sell to us today our daily loaf,
And foryive us for our guilts,
As we foryive our guiltends,
And lead us not into costening,
Ack leese us from evil. Soothly.

Standard English[edit]

Our Father, who art in Heaven,
Hallowed be thy name;
Thy kingdom come,
Thy will be done,
On earth as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
And forgive us our debts
As we forgive our debtors,
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil. Amen.